Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

(Το υλικό είναι υπό συνεχή διαμόρφωση - εμπλουτισμό)

Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 (άρθρο 3) μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.

Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν:

1. νοητική αναπηρία,

2. αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση),

3. αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),

4. κινητικές αναπηρίες,

5. χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα,

6. διαταραχές ομιλίας, λόγου,

7. ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,

8. σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα,

9. διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού),

10. ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες,

11. σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας,

12. μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα.

Δεν εμπίπτουν στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Στο άρθρο 51 του Νόμου 4547/2018 γίνεται διάκριση σε "εκπαιδευτικές, συναισθηματικές, ψυχοκοινωνικές και άλλες ανάγκες".

 

Δείτε μία - μία τις αναπηρίες - ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

 

προηγούμενη σελίδα