Οι Υπεύθυνοι Επικοινωνίας του Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου με τα σχολεία

Οι Υπεύθυνοι επικοινωνίας του Κ.Ε.Σ.Υ. Νάξου με τα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς του, όπως ορίστηκαν με την υπ. αριθμό 1 / 20-12-2018 πράξη και την 6/29-3-2019 πράξη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του, με βάση την παράγραφο 1α του άρθρου 11 του Ν. 4547/2018 είναι οι εξής: